Adatvédelem

OPFE Kft. (székhely: 1043 Budapest, Tél utca 38. 3em. 7a., cg: 01-09-320873 E-mail: opfe.pharma.eu@gmailcom telefonszám:+36(20) 238-4126, a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen adatvédelmi tájékoztatóval tájékoztatja a www.opfe.eu oldalt felkeresőket az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, eleget téve ezzel az adatkezelésről szóló 2016/679 sz. EU rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által előírt, személyes adatkezeléshez kapcsolódó, előzetes tájékoztatási kötelezettségének.

Adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelő adatkezelési gyakorlata az 2016/679 sz. EU rendelet (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (továbbiakban: Info törvény.) alapul, az adatkezelés jogalapja e törvények 6.§ (1.) bekezdés és 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az oldalon érdeklődő vagy regisztráló érintett önkéntes hozzájárulása.

Az Info törvény alapján a tájékoztató által használt fogalmak:
Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját és eszközeit meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Érintett

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat

Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését > kéri.

Adatkezelés elvei:

Az 2016/679 sz. EU rendelet  és az Információs törvény 4.§ (1) bekezdése szerint az érintett személyes adata kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

A törvény  szerint az érintettnek csak olyan személyes adata kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az érintett személyes adata csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelő a törvény  adatbiztonsági követelményeit figyelembe véve  jár el.

Az Ön személyes adatainak használatát többek közt az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:
  • a rendelés, illetve a rendelést megelőzően szükséges lépések teljesítéséhez szükséges adatok – jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont
  • a rendeléshez szükséges regisztráció – jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont
  • a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása – jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
  • kapcsolattartás – jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
  • szerződéses partnerek adatainak kezelése; – jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
  • Marketing tevékenység – jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. pl. weboldal látogatása vásárlás nélkül
  • Marketing tevékenység céljából Facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.
  • online regisztráció – jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
  • Cookie (süti) használat jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja  a www.opfe.eu weboldalon található szolgáltatásra vonatkozó szerződéskötés és teljesítése, így a rendelésre vonatkozó regisztráció,  a rendelés feldolgozása, áruszállítással történő teljesítése, a szolgáltatásokra való  bejelentkezésre, a szolgáltatás iránt érdeklődő érintettekkel  a szolgáltatások megismertetése, az érintettekkel való  kapcsolattartás, illetve az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása, továbbá az esetleges garanciális ügyintézés, panaszkezelés.

Kezelt adatok köre: