Adatbiztonság

OPFE Kft. (székhely: 1043 Budapest, Tél utca 38. 3em. 7a., cg: 01-09-320873 E-mail: opfe.pharma.eu@gmailcom telefonszám:+36(20) 238-4126, a továbbiakban: Adatkezelő ) a jelen adatvédelmi tájékoztatóval tájékoztatja a www.opfe.eu oldalt felkeresőket az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, eleget téve ezzel az adatkezelésről szóló 2016/679 sz. EU rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által előírt, személyes adatkezeléshez kapcsolódó, előzetes tájékoztatási kötelezettségének.

Adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelő adatkezelési gyakorlata az 2016/679 sz. EU rendelet (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (továbbiakban: Info törvény .) alapul, az adatkezelés jogalapja e törvények 6.§ (1.) bekezdése és 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az oldalon érdeklődő vagy regisztráló érintett önkéntes hozzájárulása.

Az Info törvény alapján a tájékoztató által használt fogalmak:
Adatkezelő

Az a természetes vagy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatkezelés célját és jogi személyét határozza meg, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Érintett

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat

Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy fizikai több, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás

Az érintett akaratnak önkéntes és határozott kinyilvánítása, megfelelő tájékoztatáson alapul, és amelyre félreért beleegyezését adja rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás

Az érintett nyilatkozatát, amelynek személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését , illetve a kezelt adat törlését > kéri.

Adatkezelés elvei:

Az 2016/679 sz. EU rendelet és az Információs törvény 4. § (1) bekezdése szerint az érintett személyes adat csak meghatározott célból, jog gyakorlása és végrehajtása érdekében kezelhető.

A törvény szerint az érintettek csak olyan személyes adata kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges, a cél elérésére alkalmas. Az érintett személyes adata csak a cél megvalósításához szükséges és ideig kezelhető.

Az adatkezelő a törvény adatbiztonsági követelményeit figyelembe véve jár el.

Az Ön személyes adatainak felhasználása többek között az alábbi alapozzák meg mint joglapok:
  • a rendelés, illetve a rendelést megelőzően szükséges lépések teljesítéséhez szükséges adatok – jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja
  • a rendeléshez szükséges regisztráció – jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont
  • a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása – jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
  • kapcsolattartás – jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
  • szerződéses partnerek adatainak kezelése; – jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
  • Marketing tevékenység – jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. pl. weboldal látogatása vásárlás nélkül
  • A marketing tevékenység Facebook oldala is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.
  • online regisztráció – jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
  • Cookie (süti) használat jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a www.opfe.eu weboldalon található szolgáltatásra vonatkozó szerződéskötés és teljesítése, így a rendelésre vonatkozó regisztráció, a rendelés feldolgozása, áruszállítással történő ellátása, a szolgáltatásra való bejelentkezésre, a szolgáltatás iránt érdeklődő érintettekkel a szolgáltatások megismertetése, az érintettekkel való kapcsolat, illetve az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása, továbbá az esetleges garanciális ügyintézés, panaszkezelés.

Kezelt adatok köre: