Dáta v bezpečí

OPFE Kft. (sídlo: 1043 Budapest, Tél utca 38. 3em. 7a., cg: 01-09-320873 E-mail: opfe.pharma.eu@gmailcom telefónne číslo: +36(20) 238-4126, ďalej: S týmto informácie o ochrane údajov, Prevádzkovateľ) informuje návštevníkov www.opfe.eu o osobných údajoch, s ktorými nakladá, o svojich postupoch súvisiacich so správou osobných údajov, o opatreniach, ktoré prijal na ochranu osobných údajov a o právach dotknutých osôb. , v súlade s Nariadením o ochrane údajov 2016/679 s. Nariadenie EÚ a CXII z roku 2011 o práve na informácie, sebaurčenie a slobodu informácií. o predchádzajúcej informačnej povinnosti súvisiacej so správou osobných údajov ustanovenej zákonom.

Právny základ pre správu údajov:

Prax správy údajov správcu údajov je v súlade s vyhláškou 2016/679 č. Nariadenie EÚ (GDPR) a CXII z roku 2011 o práve na informácie, sebaurčenie a slobodu informácií. zákona (ďalej len infozákon) je právnym základom správy údajov dobrovoľný súhlas záujemcu, ktorý sa na stránke dopytuje alebo zaregistruje na základe § 6 ods. 1 a § 5 ods. 1 písm. a) týchto zákonov.

Na základe infozákona sa v informačnom liste používajú pojmy:

správca údajov

Fyzická alebo právnická osoba, alebo organizácia bez právnej subjektivity, ktorá samostatne alebo spolu s inými určuje účel a prostriedky správy údajov, prijíma a vykonáva rozhodnutia týkajúce sa správy údajov (vrátane použitého nástroja), prípadne ich realizuje so spracovateľom údajov;

Ovplyvnený

Akákoľvek konkrétna fyzická osoba identifikovaná alebo – priamo či nepriamo – identifikovateľná na základe osobných údajov;

Osobné údaje

Údaje, ktoré možno spojiť s dotknutou osobou – najmä meno dotknutej osoby, identifikačné označenie a jedna alebo viacero fyzických, fyziologických, duševných, ekonomických, kultúrnych alebo sociálnych charakteristík dotknutej osoby, ako aj prípadné závery o dotknutej osoby, ktoré možno z údajov čerpať;

Príspevok

Dobrovoľné a rozhodujúce vyhlásenie vôle dotknutej osoby, ktoré je založené na primeraných informáciách a ktorým dáva svoj jednoznačný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov - v plnom rozsahu alebo pokrývajúci určité operácie;

Protestovať

Vyjadrenie dotknutej osoby, ktorá namieta spracúvanie svojich osobných údajov a žiada o ukončenie spracúvania údajov alebo o vymazanie spracúvaných údajov >.

Princípy správy údajov:

2016/679 č. Podľa nariadenia EÚ a § 4 ods. 1 infozákona môžu byť osobné údaje dotknutej osoby spracúvané výlučne na konkrétny účel, a to na uplatnenie práva a splnenie povinnosti.

Podľa zákona možno spracúvať len také osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu účelu správy údajov a vhodné na dosiahnutie účelu. Osobné údaje dotknutej osoby možno spracúvať len v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu.

Správca údajov koná s prihliadnutím na požiadavky zákona na bezpečnosť údajov.

Používanie vašich osobných údajov je založené okrem iného na nasledujúcich právnych základoch:

údaje potrebné na vybavenie objednávky alebo kroky potrebné pred objednávkou - právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. a) ab) GDPR
registrácia potrebná pre objednávku - právny základ GDPR článok 6 ods. 1 písm. a) ab).
Vystavenie faktúry v súlade s účtovnou legislatívou - právny základ: GDPR článok 6 ods. 1 bod c)
kontakt - právny základ: GDPR článok 6 (1) bod f) Oprávnený záujem prevádzkovateľa: kontinuita činnosti.
správa údajov zmluvných partnerov; – právny základ: GDPR článok 6 (1) bod b).
Marketingová činnosť – právny základ: GDPR článok 6 ods. 1 bod a) napr. návšteva webovej stránky bez nákupu
Na marketingové účely existuje aj facebooková stránka, no nevytvára sa žiadna nezávislá databáza ani profilovanie.
online registrácia – právny základ: GDPR článok 6 (1) bod a)
Právny základ pre používanie cookies: Článok 6 (1) bod a) GDPR
Účel správy údajov:

Účelom správy údajov je uzavretie a plnenie zmluvy o poskytovaní služby na stránke www.opfe.eu, ako je registrácia objednávky, spracovanie objednávky, dodanie tovaru, registrácia k službám, predstavenie služieb záujemcom o servis, udržiavanie kontaktu so zainteresovanými stranami a plnenie administratívnych povinností s tým spojených, ako aj prípadná správa záruky a vybavovanie reklamácií.

Rozsah spracovávaných údajov:

Na základe súhlasu dotknutého dobrovoľníka poskytuje za účelom kontaktu, registrácie a kontaktu nasledovné údaje:

názov
Adresa bydliska
emailová adresa
telefónne číslo
Používaním webovej stránky dáva dotknutá osoba dobrovoľný súhlas so správou údajov vo vzťahu k vyššie uvedeným údajom osobne u prevádzkovateľa. Súhlas sa vzťahuje aj na zhromažďovanie, zaznamenávanie, zaznamenávanie, organizovanie, uchovávanie, používanie, vymazávanie a ničenie údajov.

Zadaním svojej e-mailovej adresy dáva dotknutá osoba súhlas s